Opće informacije o Posredniku u osiguranju

Melita Gilja
posrednik u osiguranju

MG-CON, obrt za zastupanje u osiguranju vl. Melita Gilja
Miroslava Milića 8, 10 000 Zagreb

 Opće informacije o Posredniku u osiguranju

Ovaj dokument Vam pruža informacije o posredniku u osiguranju prije sklapanja ugovora o osiguranju, sukladno odredbama Zakona o osiguranju.

Osnovni podaci o Posredniku:

Posrednik: MG-CON,obrt za zastupanje u osiguranju vl. Melita Gilja
OIB: 96501085344
gsm: + 385 99 3670 640
e-mail: mgilja@mg-osiguranje.com
Obrtni registar grada Zagreba: 21011607036 , MBO: 98083139
Dozvola za obavljanje djelatnosti: ZO 4686

Podatke o Posredniku možete provjeriti u obrtnom registru ( www.portor.hr) i Registru koji se vodi pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Ulica Franje Račkog 6, (www.hanfa.hr).

Posrednik ne daje savjet o proizvodima osiguranja koje prodaje.

Posrednik  obavlja poslove distribucije osiguranja u ime i za račun društva za osiguranje:

ALLIANZ OSIGURANJE d.d.

EUROHERC OSIGURANJE d.d.

ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

UNIQA OSIGURANJE d.d.

WIENER OSIGURANJE d.d.

Posrednik za obavljene poslove distribucije ostvaruje naknadu u obliku provizije koja je uključena u premiju osiguranja i koju plaća društvo za osiguranje. Posrednik za obavljene poslove distribucije od društva za osiguranje može ostvarivati i drugu vrstu primitaka i/ili drugu ekonomsku korist koje su uključene u premiju osiguranja.

Posrednik nema udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u društvu za osiguranje za koje obavlja poslove distribucije.

Društva za osiguranje odnosno matična društvo društva za osiguranje za koje Posrednik obavlja poslove distribucije nemaju udjel, posredno ili neposredno, koji predstavlja 10% ili više prava glasa ili kapitala u Posredniku.

Informacije o zaposleniku Posrednika koji obavlja poslove posredovanja u osiguranju:

Melita Gilja

Zaposlenik Posrednika ne daje savjete o proizvodima osiguranja koje prodaje.

Postupak rješavanja pritužbi:

Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik iz ugovora o osiguranju mogu podnijeti pritužbu na pružanje uslugaodnosno izvršenja obveza Posrednika i/ili osobe koja u ime i za račun Posrednika obavlja poslove distribucije osiguranja, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno oddana kada je saznao za razlog pritužbe.

Pritužba se podnosi:

 1. usmeno na zapisnik:
  u uredu Posrednika MG-CON, zastupanje u osiguranju Melita Gilja
 2. pisanim podneskom:
  na adresu sjedišta Posrednika Miroslava Milića 8, 10 000 Zagreb
  e-mailom na adresu mgilja@mg-osiguranje.com

Pritužba treba sadržavati:

 1. ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosnotvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
 2. razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
 3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
 4. datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
 5. punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe Posrednik će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju najkasnije uroku od 15 dana od dana primitka pritužbe. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa kojiuređuju zaštitu osobnih podataka.

Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanjanjegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputitina mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatskagospodarska komora i dr.). Nadležno tijelo za nadzor obavljanja poslova distribucije osiguranja je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb, www.hanfa.hr

U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, ugovarase mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Wiener
Euroherc
Allianz
Adriatic
Uniqa